הנחות יסוד
1.בית הספר נאמן לגישה הגורסת קבלת כל תלמיד המעוניין בכך, ללא קשר למצבו הכלכלי.
2.לעמותה המנהלת את בית הספר אין הכנסות סדירות מתרומות.
3. תקציב העמותה מושתת בחלקו העיקרי על תשלומי ההורים.
4.התקציב המתקבל ממשרד החינוך מכסה פחות מ 70% מעלות הפעלת בית הספר. תקבולים ממשרד החינוך מותנים באישורים בירוקראטיים ומדיניות הממשלה ועל כן אינם מובטחים וסדירים.
5. העמותה תעניק הנחה אוטומטית למשפחות שלהן יותר מילד אחד הלומד בבית הספר.
6. מתוך רצון לסייע למספר רב ככל הניתן של משפחות, אחוז ההנחה המיוחדת המרבי הוא 50% משכר הלימוד הכולל.
7.סכומי ההנחות המוגדרים בנוהל זה מותנים בקיום מקורות מימון תקציביים מספקים. במידה וקיים חוסר במקורות מימון תבוצע התאמה של סכומי ההנחות על מנת לעמוד במסגרת התקציבית שנקבעה.
8. ההנחות בנוהל זה מתייחסות אך ורק לשכר לימוד.  (ולא לקניית ספרים, ארוחות צהריים וכד').
9.הקריטריונים להענקת המלגות מבוססים על רמת ההכנסה של המשפחה המבקשת ומפורטים להלן. יחד עם זאת במקרים חריגים שמורה לוועדה הזכות להפעיל מבחנים נוספים לקביעת מצבה הכלכלי של המשפחה המבקשת וזאת במקרים בהם לדעתה מבחן ההכנסה אינו מספק ( למשפחה חובות גבוהים וכיוצ'..)
 
ועדת הנחות
10.  ועדת הנחות כוללת שלושה חברים: ראש הישיבה, מנכ"ל העמותה, רכזת גביה. תפקיד הועדה הוא לדון ולהחליט בכל בקשה להנחה על בסיס הקריטריונים הקבועים בנוהל זה.
11. לוועדה תהיה הסמכות לבקש אסמכתאות מעבר למפורט להלן לצורך קבלת החלטה ובלבד שתשמר פרטיותם של המבקשים.
12.תוקפן של החלטות הועדה הן לשנת לימודים אחת בלבד.
13.מכתב אישי על החלטת הועדה ישלח לכל אחת מהמשפחות הפונות.
14.ניתן להגיש ערעור על החלטות הועדה בפני חברי ועד העמותה.
 
הנחות אוטומטיות
 
15.העמותה המנהלת את בית הספר תעניק את ההנחות למשפחות אשר מספר ילדיהם הלומדים בבית הספר עולה על ילד אחד. אחוז ההנחה נקבע אחת לשנה בועד העמותה,  במסגרת אישור תקציב העמותה. ההנחות התקפות למועד פרסום נוהל זה הן:
·         עבור ילד שני     10% הנחה משכ"ל מלא.
·         עבור ילד שלישי 20% הנחה משכ"ל מלא.
·         עבור ילד רביעי  30% הנחה משכ"ל מלא.
 
הקריטריונים לקבלת הנחה מיוחדת
 
16. הפרמטר עליו תבוסס הבדיקה הוא הכנסה לנפש (כמוגדר להלן) על פי הסולם המדורג הבא:
לכיתות ז'-י"ב:
 
דרגה
מסכום
עד סכום
אחוז הנחה
%
1
0
1299
45
45.0%
2
1430
1300
40
40.0%
3
1570
1431
35
35.0%
4
1730
1570
30
30.0%
5
1900
1731
25
25.0%
6
2090
1901
20
20.0%
7
2300
2091
15
15.0%
8
2530
2301
10
10.0%
9
2780
2531
5
5.0%
10
2781
ומעלה
0
0.0%
 
17. כהכנסה תחשב כל הכנסה מעבודה, ממזונות, מנכס, מגמלה, מגמלת ביטוח לאומי, או מעסק (לפני ניכוי הוצאות התא המשפחתי).
      הכנסה לנפש מוגדרת כהכנסה ברוטו המחולקת במספר הנפשות במשפחה.        
18.ההנחה תחושב לאחר ההנחה האוטומטית ועבור שכר הלימוד הכולל נטו המשולם על ידי המשפחה.
19.לצורך חישוב הכנסה לנפש במשפחות חד הוריות יש להוסיף נפש נוספת למשפחה (1+).
20. בקשה להנחה  תוגש מחדש מדי שנה ובמועד שיפורסם על ידי ועד העמותה בטפסי הרישום לשנת הלימודים.
21. משפחות המצטרפות במהלך השנה רשאיות להגיש בקשה להנחה במידה ולא נוצל מלוא תקציב ההנחות.
22.בקשה להנחה תוגש בכתב בטופס הצהרה מתאים ותלווה בין היתר במסמכים הבאים:
  • שלוש תלושי שכר אחרונים.
  • אישור מביטוח לאומי.
  • דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאים.
  • פרוט מצב חשבון בנק בשלושת החודשים האחרונים.
  • אישורי הנחות (במידה ויש) לילדי המשפחה במוסדות אחרים

23.  הועדה תשמור לעצמה את הזכות לדרוש אסמכתאות נוספות על פי הצורך, ולהשתמש בסמכותה למנוע הנחה במקרים בהם הובהר מעל לכל ספק כי פרטי ההצהרה אינם משקפים נכוחה את מצבה הכלכלי של המשפחה.

24. הורה המגיש בקשה להנחה מיוחדת ישלם טרום הגשת הבקשה סך השווה ל 100% משכר הלימוד המלא שנקבע לשנת הלימודים. הועדה לא תדון בבקשות של הורים שלא שילמו את הסכום האמור בסעיף זה.

25.ועד העמותה רשאי לבחון ולעדכן את הקריטריונים למתן הנחות מעת לעת. בחינת הקריטריונים תיערך לפחות פעם אחת בשנה.